CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Thử nghiệm vải không dệt

Thử nghiệm vải không dệt

TT (NO.)

TÊN PHÉP THỬ

(ITEMS)

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 (TEST METHODS)

Phép thử Vải không dệt ( Nonwovens tests)
1

Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

(Determination of mass per unit area)

ISO 9073-1

TCVN 10041-1

2

Xác định độ dày

(Determination of thickness)

ISO 9073-2

TCVN 10041-2

3

Xác định độ bền kéo đứt và tỷ lệ giãn dài

(Determination of tensile strength and elongation)

ISO 9073-3

TCVN 10041-3

4

Xác định  độ bền kéo đứt và độ giãn của vải dệt (Phép thử Grab)

(Determination of  Breaking strength and elongation of textile fabrics (Grab test))

ASTM D 4632

ASTM D 5034

ISO 9073-18

TCVN 10041-18

5

Xác định độ bền xé

(Determination of tear resistance)

ISO 9073-4

TCVN 10041-4

6

Xác định độ bền nổ – Phương pháp màng mỏng

(Determination of bursting strength – Diaphragm method)

ISO 13938-1
7

Xác định khả năng xếp nếp bằng hệ số độ mềm rủ

(Determination of drapability including drape coefficient)

ISO 9073-9

TCVN 10041-9

8

Xác định độ thoáng khí

(Determination of air permeability)

ISO 9073-15

TCVN 10041-15

9

Xác định độ kháng thấm nước (Ap lực thủy tĩnh)

(Determination of resistance to penetration by water (hydrostatic pressure))

ISO 9073-16

TCVN 10041-16

10

Xác định độ kháng thấm nước (Tác động phun tia)

(Determination of water penetration (spray impact))

ISO 9073-17

TCVN 10041-17