CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Thử nghiệm vải không dệt

Thử nghiệm vải không dệt

TT (NO.) TÊN PHÉP THỬ (ITEMS) PHƯƠNG PHÁP THỬ (TEST METHODS)
1 Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

(Determination of mass per unit area)

ISO 9073-1:1989

ASTM D 3776/3776M-09a(2013)

2 Xác định độ dày của nguyên liệu và sản phẩm ngành dệt vải không dệt

(Determination of thickness of textiles and textile products)

ISO 9073-2:1995

 

2 Vật liệu dệt – Các phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 3: Xác định độ bền kéo đứt và tỷ lệ giãn dài (Textiles-Test method for nonwovens – Part 3: Determination of tensile strength and elongation) ISO 9073-3:1989

ASTM D 5035-13

3 Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền kéo đứt và độ giãn của vải dệt (Phép thử Grab)

(Standard test method for Breaking strength and elongation of textile fabrics (Grab test))

 

ASTM D4632 – 08(2013)e2 

ISO 9073-18:1989

ASTM D 5034-09(2013)

4 Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé của vải bằng quy trình hình thang

(Standard test method for Tearing strength of fabrics by Trapezoid procedure)

 

ISO 9073-4:1997 

5 Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền xé rách của vải bằng thiết bị kiểu con lắc rơi (Elmendorf)

(Standard test method for tearing strength of fabrics by falling – pendulum type (Elemendorf) apparatus)

 

ISO 13937-1:2000

 

6 Xác định độ bền nổ – Phương pháp màng mỏng thủy lực.

(Determination of bursting strength – Diaphragm method)

ISO 13938-1:1999

ASTM D 3786/3786M-13

 

7 Vật liệu dệt – Các tính chất bền nổ của vải – Phần 2: Phương pháp khí nén để xác định độ phồng nổ và căng nổ của vải  (Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension) ISO 13938-2:1999

 

8 Tính kháng thấm nước của  vải dưới áp lực thuỷ tĩnh

(Determination of resistance to water penetration – Hydrostatic pressure test)

ISO 9073-16: 2007

AATCC 127-2014

9 Tính kháng thấm nước bề mặt vải phương pháp Spray Test:

(Determination of resistance to surface wetting – Spray test)

 

AATCC 42-2013

 

10 Vật liệu dệt – Các phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 9: Xác định khả năng xếp nếp bằng hệ số độ mềm rủ

(Textiles – Test methods for nonwovens – Part 9: Determination of drapability including drape coefficient)

ISO 9073-9:1998