CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Các đơn vị trong viện

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DỆT MAY

  • Nghiên cứu phát triển các nguyên liệu, công nghệ, sản phẩm dệt may mới.
  • Tư vấn đầu tư, lựa chọn thiết bị, công nghệ, bố trí dây chuyền sản xuất sợi dệt nhuộm và may.
  • Triển khai các dịch vụ chuyển giao, hỗ trợ khoa học kỹ thuật công nghệ dệt may.

TRUNG TÂM THIẾT KẾ MẪU THỜI TRANG CENDI

  • Thiết kế sản phẩm thời trang, tư vấn, định hướng khuynh hướng thời trang cho khách hàng.
  • Đào tạo kỹ thuật viên ngành may thời trang.

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM DỆT MAY

  • Giám định chất lượng sản phẩm nhập khẩu.
  • Chứng nhận các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế.

THÔNG TIN & ĐÀO TẠO

  • Tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm, may, thiết kế thời trang.
  • Cung cấp, phổ biến thông tin kinh tế kỹ thuật; Xuất bản các tài liệu kỹ thuật và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất chuyên ngành dệt may.

SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

  • Triển khai sản xuất thực nghiệm các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu: sợi, chỉ, vải, khăn,…