CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Các đơn vị trong viện

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DỆT MAY

 • Nghiên cứu phát triển các nguyên liệu, công nghệ, sản phẩm dệt may mới.
 • Tư vấn đầu tư, lựa chọn thiết bị, công nghệ, bố trí dây chuyền sản xuất sợi dệt nhuộm và may.
 • Triển khai các dịch vụ chuyển giao, hỗ trợ khoa học kỹ thuật công nghệ dệt may.

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM DỆT MAY

 • Thử nghiệm kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm dệt may, hóa chất, thuốc nhuộm, chất trợ,… trong ngành dệt may.
 • Cung cấp dịch vụ thử nghiệm phục vụ kiểm tra hàng hóa dệt may theo quy định của Nhà nước.
 • Xây dựng, soát xét các tiêu chuẩn ngành và quốc gia, các quy chuẩn kỹ thuật ngành.
 • Đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chất lượng cho các đơn vị thuộc ngành dệt may.
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm dệt may; xây dựng và thiết kế phòng thử nghiệm; các rào cản kỹ thuật dệt may, đặc tính kỹ thuật của vật liệu dệt, thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ ngành dệt

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 • Cung cấp các dịch vụ Giám định, chứng nhận liên quan đến xơ bông, hàng tiêu dùng, các sản phẩm dệt may dùng cho sản xuất và các hoạt động công nghiệp khác
 • Cung cấp các dịch vụ đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng; các hoạt động nghiệp vụ giám định, chứng nhận.

THÔNG TIN & ĐÀO TẠO

 • Tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm, may, thiết kế thời trang.
 • Cung cấp, phổ biến thông tin kinh tế kỹ thuật; Xuất bản các tài liệu kỹ thuật và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất chuyên ngành dệt may.

SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

 • Triển khai sản xuất thực nghiệm các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu: sợi, chỉ, vải, khăn,…