CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Trung tâm thí nghiệm có thể cung cấp các hoạt động tư vấn theo yêu cầu của khách hang như sau:

– Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho nguyên, phụ liệu, sản phẩm may

– Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên, phụ liệu, sản phẩm may

– Tư vấn về yêu cầu thuật theo từng thị trường

– Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý; sổ tay chất lượng cho doanh nghiệp