CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Các dịch vụ đã tư vấn

Năm 2015
– Tháng 12 năm 2015 đã thực hiện dịch vụ tư vấn đánh giá phòng thí nghiệm và các qui trình thử nghiệm cho công ty xơ sợi PVTEX Đình Vũ, Hải Phòng.