CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Tin nội bộ

Công ty cổ phần Viện nghiên cứu dệt may cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm hàng hóa theo các quy chuẩn QCVN 02A:2020/BCT; QCVN 03A:2020/BCT; QCVN 06A:2020/BCT; QCVN 07A:2020/BCT; QCVN 08:2020/BCT
28 Th12 2021

Công ty cổ phần Viện nghiên cứu dệt may cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm hàng hóa theo các quy chuẩn QCVN 02A:2020/BCT; QCVN 03A:2020/BCT; QCVN 06A:2020/BCT; QCVN 07A:2020/BCT; QCVN 08:2020/BCT

Công ty cổ phần Viện nghiên cứu dệt may cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm hàng hóa theo các quy chuẩn QCVN 02A:2020/BCT; QCVN 03A:2020/BCT; QCVN 06A:2020/BCT; QCVN 07A:2020/BCT; QCVN 08:2020/BCT

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DỆT MAY MỞ RỘNG
31 Th5 2021

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DỆT MAY MỞ RỘNG

Ngày 31/5/2021, BCH Đảng ủy mở rộng CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May đã tham gia họp trực tuyến BCH Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW …

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng