CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Dịch vụ – Sản phẩm » Dịch vụ thí nghiệm » Dịch vụ nghiên cứu khoa học

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trung tâm thí nghiệm có thể cung cấp các hoạt động nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, khách hàng như sau:

– Chủ trì các đề tài, dự án, đề án Khoa học công nghệ lĩnh vực dệt may với nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp hoặc tổ chức cấp

– Phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án Khoa học công nghệ lĩnh vực dệt may

– Thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình thực hiện các đề tài, dự án, đề án Khoa học công nghệ lĩnh vực dệt may

– Thực hiện các công việc, nội dung, chuyên đề trong quá trình thực hiện các đề tài, dự án, đề án Khoa học công nghệ lĩnh vực dệt may

– Đánh giá các công việc, nội dung, chuyên đề, kết quả thực hiện các đề tài, dự án, đề án Khoa học công nghệ lĩnh vực dệt may