CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM DỆT MAY

  • Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và thách thức trong xu thế phát triển hiện nay, tập thể cán bộ Trung tâm Thí nghiệm Dệt May luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động để trở thành địa chỉ tin cậy, hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong việc thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường.
  • Xây dựng Trung tâm Thí nghiệm Dệt May có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và thử nghiệm, phục vụ thực hiện chiến lược phát triển của ngành Dệt May, theo định hướng của Chính phủ.
  • Phấn đấu đưa Trung tâm Thí Nghiệm Dệt May trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm, tư vấn, đào tạo về kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may hàng đầu tại Việt Nam, có trình độ ngang tầm khu vực và tiếp cận trình độ thế giới đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế.