CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III NĂM 2020
20/10/2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III NĂM 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III NĂM 2020 (download)

Báo cáo tình hình SXKD Quí II/2020
24/07/2020

Báo cáo tình hình SXKD Quí II/2020

Báo cáo tình hình SXKD Quí II/2020 Download

Báo cáo tình hình SXKD Quí I/2020
24/07/2020

Báo cáo tình hình SXKD Quí I/2020

Báo cáo tình hình SXKD Quí I/2020 Download

Thông báo thay đổi nhân sự
14/07/2020

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Quyết định hội đồng quản trị
21/05/2020

Quyết định hội đồng quản trị

Quyết định hội đồng quản trị số 335ANQ/HĐQT-VTRI Download

Thông báo
11/05/2020

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo
06/05/2020

Thông báo

Thông báo về việc chốt danh sách đại hội cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Nghị quyết HĐQT
06/05/2020

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết của hội đồng quản trị số 297

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông 2020
13/04/2020

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông 2020

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông 2020 (download)

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May
29/03/2020

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May.

Chuyên mục Thông báo cổ đông