CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
26/04/2024

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nghị quyết; Biên bản)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
05/04/2024

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Dowload) và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Dowload)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024
22/03/2024

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (Download)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
15/09/2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nghị quyết; Biên bản)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
23/08/2023

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Nội dung)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
06/04/2023

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nội dung)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt may
29/04/2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt may

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt …

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may
29/04/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may …

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Tài liệu đại hội đồng cổ đông có điều chỉnh sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
27/04/2022

Tài liệu đại hội đồng cổ đông có điều chỉnh sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tài liệu đại hội đồng cổ đông có điều chỉnh sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt …

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có điều chỉnh)
22/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có điều chỉnh)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có điều chỉnh)(nội dung)

Chuyên mục Đại hội cổ đông