CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2023
15/05/2023

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (Nội dung)

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày đại hội
17/04/2023

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày đại hội

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày đại hội (Nội dung)

Nghị quyết HĐQT Qúy I năm 2023
14/03/2023

Nghị quyết HĐQT Qúy I năm 2023

Nghị quyết HĐQT Qúy I năm 2023 (Nội dung)

Nghị quyết HĐQT Qúy IV năm 2022
20/12/2022

Nghị quyết HĐQT Qúy IV năm 2022

Nghị quyết HĐQT Qúy IV năm 2022 (Nội dung)

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 3 năm 2022
17/10/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 3 năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 3 năm 2022 (nội dung)

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu dệt may ngày 09 tháng 09 năm 2022
10/09/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu dệt may ngày 09 tháng 09 năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu dệt may ngày 09 tháng 09 …

Nghị quyết hội đồng quản trị
31/08/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị (nội dung)

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 2 năm 2022
29/07/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 2 năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 2 năm 2022 (nội dung)

Nghị quyết hội đồng quản trị số: 430 NQ/HĐQT-VTRI ngày 08 tháng 06 năm 2022
09/06/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị số: 430 NQ/HĐQT-VTRI ngày 08 tháng 06 năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị số: 430 NQ/HĐQT-VTRI ngày 08 tháng 06 năm 2022 (nội dung)

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1 năm 2022
11/03/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1 năm 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1 năm 2022 (nội dung)