CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Thông báo cổ đông

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
15/05/2023

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (Nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
17/04/2023

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ
04/04/2023

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ (Nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023
14/03/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
17/10/2022

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
30/05/2022

Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(nội dung) và …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt may (MCK: VDM)
06/05/2022

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần – Viện nghiên cứu Dệt may (MCK: VDM)

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần – Viện …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty
28/04/2022

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
27/04/2022

Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc đính chính lại số liệu chỉ tiêu tiền lương bình quân năm 2022 của CBNV công ty CP-Viện nghiên cứu Dệt may tại Báo cáo thường niên năm 2021, hồ sơ đại hội cổ đông năm 2022