CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
29/04/2021

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Thông báo thay đổi nhân sự ban kiểm soát (download)

Công văn phúc đáp của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng
26/04/2021

Công văn phúc đáp của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Công văn phúc đáp của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Hủy đăng ký công ty đại chúng
13/04/2021

Hủy đăng ký công ty đại chúng

Hủy đăng ký công ty đại chúng (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021
31/03/2021

Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021

Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021 (download)

Báo cáo thường niên 2020
19/03/2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 (download)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
10/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
09/03/2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (download)

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021
05/03/2021

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021

Đăng ký quyền tham dự ĐHCĐ 2021 (download)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán
03/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
01/02/2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (download)