CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty
28/04/2022

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
27/04/2022

Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của …

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về việc đính chính lại số liệu chỉ tiêu tiền lương bình quân năm 2022 của CBNV công ty CP-Viện nghiên cứu Dệt may tại Báo cáo thường niên năm 2021, hồ sơ đại hội cổ đông năm 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
06/04/2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
06/04/2022

Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
17/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)
11/03/2022

Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022) (download)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Công bố thông tin
04/11/2021

Công bố thông tin

Công bố thông tin (nội dung)

Chuyên mục Thông báo cổ đông
Thông báo chi trả cổ tức 2020 bằng tiền
28/10/2021

Thông báo chi trả cổ tức 2020 bằng tiền

Thông báo chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (download)

Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền
28/10/2021

Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (download)