CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

Biểu mẫu phương thức 5 (download)

Biểu mẫu phương thức 7 (download)

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM GIẤY

Biểu mẫu phương thức 5 (download)

Biểu mẫu phương thức 7 (download)