CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23/04/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (download)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13/04/2021

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (download)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021
31/03/2021

Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021

Tài liệu dự thảo trình ĐHCĐ 2021 (download)

Báo cáo thường niên 2020
19/03/2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 (download)

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2020
26/06/2020

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2020

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2020 Download

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
26/06/2020

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Download

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
23/06/2020

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May Download

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
23/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (download)

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
16/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May Download

Chuyên mục Đại hội cổ đông
Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May
16/06/2020

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP – Viện Nghiên cứu …

Chuyên mục Đại hội cổ đông