CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (nội dung)

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng