CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Sản phẩm

Các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học