CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần -Viện Nghiên cứu Dệt may (nội dung)

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng