CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JSC

Trang chủ » Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm 04/06/2020

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm 04/06/2020

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm 04/06/2020 

Download

Hà Nội (Trụ sở chính)

024 3862 4025

HCM (Chi nhánh)

028 3920 1396

Về chúng tôi


Trung tâm thí nghiệm với tiêu chuẩn ILAC và VILAS 089

Thiết bị thử nghiệm sản xuất hiện đại

Khoảng 80 cán bộ đại học và trên đại học

Có trách nhiệm với khách hàng