Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Liên kết Site

Quảng cáo Website

Dự thảo nghị định về Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia cho quần áo trẻ nhũ nhi và trẻ em

Dự thảo tuyên bố rằng tất cả các loại vải dùng cho áo trẻ nhũ nhi và trẻ em được nhập khẩu, sản xuất tại Indonesia, được phân phối và dán nhãn phải đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia (SNI).Các sản phẩm phải tuân thủ với các yêu cầu của tiêu chuẩn, có Giấy Chứng nhận sản phẩm, có dấu SNI (SNI Mark) và dấu SNI phải có trên từng sản phẩm.Theo tài liệu của Ủy ban Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, các yêu cầu như vậy sẽ được áp dụng không muộn hơn tháng 10 năm 2012.

Giấy Chứng nhận sản phẩm với dấu SNI do Tổ chức Chứng nhận sản phẩm (LSPro) cấp, tổ chức này được Tổ chức Công nhận Quốc gia của Indoneia (KAN) công nhận và được Bộ Công nghiệp Indonesia chỉ định. Giấy chứng nhận phải cho thấy:

  • Thử nghiệm chỉ ra sản phẩm tuân thủ với các yêu cầu của SNI; và
  • Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng (QSM) SNI ISO 9001-2008 hoặc các hệ thống quản lý chất lượng được thừa nhận khác.
  • Thử nghiệm phải được thực hiện bởi:

ü Các phòng thử nghiệm được KAN công nhận, có khả năng thử nghiệm hàm lượng thuốc nhuộm Azo và Formaldehyt trên vải cho quần áo trẻ nhũ nhi và trẻ em (SNI 7617:2010) và được Bộ Công nghiệp chỉ định.

Các phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Công nghiệp chỉ định phải có thỏa thuận song phương hoặc đa phương trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với Chính phủ Cộng hòa Indonesia và được thừa nhận bởi thỏa thuận APLAC/ILAC giữa KAN và Tổ chức Công nhận của nước ấy. Việc đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng được dựa trên các hướng dẫn đảm bảo chất lượng được phát hành bởi Cơ quan Chứng nhận chất lượng đã được công nhận bởi KAN hoặc bởi một Tổ chức Chứng nhận của nước xuất khẩu có ký Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA) với KAN.

Các sản phẩm được phân phối trên thị trường Indonesia có nguồn gốc trong nước hoặc được nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn SNI 7617:2010

(i) Các yêu cầu hóa chất gây nguy hiểm bị hạn chế:

Các hóa chất nguy hiểm bị hạn chế

Các yêu cầu về vải cho quần áo

Các yêu cầu về vải cho quần áo

Trẻ nhũ nhi và trẻ em tới 36 tháng

Trẻ em trên 36 tháng

Thuốc nhuộm zo (mg/kg)

Cấm

Cấm

Formaldehyt

≤20

≤75

(ii) Các yêu cầu ghi nhãn:

Việc ghi nhãn cho quần áo trẻ nhũ nhi và trẻ em gồm ít nhất các thông tin sau:

  • Tên nhãn hàng
  • Loại xơ/thành phần xơ
  • Ghi nhãn là quần áo cho trẻ nhũ nhi hoặc trẻ em
  • Nước xuất xứ

Hoàng My Lan

Theo www.sgs.com